اگر در جمعی دربارۀ یک حرام مثلاً مشروب حرف بزنند و همه نظرشان مثبت باشد غیر از ما، باید نظرمان را بگوییم؟
اگر در جمعی دربارۀ یک حرام مثلاً مشروب حرف بزنند و همه نظرشان مثبت باشد غیر از ما، باید نظرمان را بگوییم؟ اگر احتمال بدهیم که مورد تمسخر واقع می شویم، آیا این تمسخر مصداق عسر و حرج خواهد بود و باعث عدم وجوب نهی از منکر می شود؟

باسمه تعالی

1. در صورت وجود شرایط شرعی نهی از منکر مثلاً اینکه احتمال تأثیر می دهید، نهی از منکر بر شما لازم است که نهی می تواند با بیان نظر صحیح اسلام در خصوص شراب و شراب خواری باشد.

2. صرف تمسخر شدن به دلیل بیان حق، مصداق عسر و حرج نیست و در مسیر بیان احکام شریعت باید ثابت قدم بود.

کد سایت fa9268