تراشیدن ریش از نطر حضرتعالی دارای احتیاط مستحب است. آیا گزینش می تواند به خاطر تراشیدن ریش ایراد بگیرد؟
تراشیدن ریش از نطر حضرتعالی دارای احتیاط مستحب است. ولی موضوع ریش در ادارات از نظر واحد گزینش، مهم تر از درست کار کردن است و جسارتا با طرح اینکه نامبردگان، مرجع تقلید نیستند، به آرا آن جنابان و احیانا مجتهدین هم نظر، وقعی نهاده نمی شود. تا آنجا که اینجانب مطلع هستم هر مجتهدی که دارای مقلدینی باشد، مرجع تقلید است و در طول تاریخ، اعلام مراجع تقلید توسط گروه‌های خاص مطرح نبوده و رسمی نو می باشد. لذا افرادی مثل من هم که با نظر مجتهدین همچون شما امکان تراشیدن ریش را دارم، بخاطر آنچه یاد شد، امکان چنین کاری را ندارم. لطفا در خصوص اینکه آیا رجوع به جنابعالی در این حکم، قابل ایراد گرفتن از طرف گزینش را دارد؟ اصولا اعلام مراجع تقلید توسط گروهای خاص و عمدتا سیاسی، شرعی است و کسی حق تقلید از سایر مجتهدین را ندارد؟

باسمه تعالی 

1. تقلید شما در این موضوع از آیت الله هادوی تهرانی صحیح است.

2. قوانین و مقررات کشور لزوماً بر اساس فتاوای یک مرجع خاص تدوین و تصویب نمی شود. اما همه مراجع از جمله آیت الله هادوی تهرانی بر لزوم رعایت قوانین و مقررات الزام آوری که مخالف شرع و قوانین بالا دستی نباشد، تأکید دارند؛ هرچند مطابق فتوای شخص خودشان نباشد.

3. بر مقلدین همه مراجع رعایت مقررات و قوانینی که مخالف شرع و قوانین بالا دستی نباشد،  لازم است؛ هرچند مطابق فتوای مرجع شخص خودشان نباشد.

4. مسئولین و کارگزاران بخش خصوصی و دولتی موظفند در چارچوب مقررات و قوانینی که مخالف شرع و قوانین بالا دستی نباشد، عمل کنند؛ هرچند در مواردی مطابق با فتاوای مرجعی  که از او تقلید می کنند، نباشد. 

5. تقلید از یک مرجع باید بر اساس ضوابط شرعی باشد برای اطلاع از این ضوابط به بخش تقلید در استفتائات سایت مراجعه فرمایید.

کد سایت fa9265