برای تیمم می شود روی دیوار گچی بدون رنگ یا روی چوب کمد رنگ نشده تیمم کرد؟
برای تیمم می شود روی دیوار گچی بدون رنگ یا روی چوب کمد رنگ نشده تیمم کرد؟

باسمه تعالی

1. سجده بر روی دیوار گچی بدون رنگ صحیح است.

2. سجد بر روی چوب صحیح نیست.

کد سایت fa9255
طبقه بندی موضوعی تیمم