آیا زرتشتیان در حکم اهل کتاب هستند؟
آیا زرتشتیان در حکم اهل کتاب هستند؟

باسمه تعالی

پیروان زرتشت در حکم اهل کتاب هستند و از نظر فقهی پاک محسوب می شوند.

کد سایت fa9252
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات