نظر آیت الله را درباره بازی های ویدیویی بفرمایید
نظر آیت الله را درباره بازی های ویدیویی بفرمایید

باسمه تعالی

اگر مفسده ای مثل شرط بندی، ترویج ارزش های غیر اسلامی و ... به دنبال نداشته باشد، اشکال ندارد.

کد سایت fa9236