پدرم من را از استفاده از اینترنت منزل نهی کرد اما من استفاده کردم و تعدادی فایل دانلود کردم. اگر این موضوع را به او بگویم تبعات بدی خواهد داشت. آیا حقی بر من است؟
پدرم مدتی قبل من را از استفاده از اینترنت منزل در ساعات مشخصی نهی کرد اما من در وقتی که اینترنت روشن بود به حرف او عمل نکرده و استفاده کردم و تعدادی فایل دانلود کردم. اگر این موضوع را به او بگویم تبعات بدی خواهد داشت. آیا حقی بر من است؟ چگونه بدون اینکه به او بگویم، جبران کنم؟ آیا در این مورد مالک فایل های دانلود شده پدرم است و باید آن ها را به او بدهم؟ البته پول اینترنت مصرفی را به او برگردانده اما نگفتم به خاطر چه چیزی است.

1. استفاده شما از اینترنت بدون اجازه جایز نبوده است

2. گفتن موضوع به پدر نوعی اعتراف به گناه محسوب می شود و نباید وی را مطلع کنید و در صورت عدم رضایت پدر ضامن هستید وصرفا باید هزینه اینترنت مصرفی را به گونه ای به ایشان برسانید که باعث اعتراف نشود که با توجه به اینکه هزینه اینترنت را به ایشان برگردانده اید، از این جهت چیزی برعهده شما نیست.

3. مالک فایل های دانلود شده خودتان هستید.