آیا مرد می تواند خوراک و پوشاک و مسکن و تخت خواب و وسایل نظافت و بهداشت و آرایش و ... زن را مطابق شأنش تآمین کند اما مثلاً او را به تفریح نبرد؟
آیا مرد می تواند خوراک و پوشاک و مسکن و تخت خواب و وسایل نظافت و بهداشت و آرایش و ... زن را مطابق شأنش تآمین کند اما موارد زیر را انجام ندهد؟ او را به تفریح نبرد او را به مسافرت نبرد هزینه رفت و آمد او به محل کارش یا صله رحم را ندهد اجازه دیدن سریال تلوزیون (اموال شوهر) به او ندهد هزینه اینترنت او را برای فعالیت مجازی ندهد برای او طلا و وسایل زینتی نخرد

باسمه تعالی

1. هر آنچه را که زن به اندازه شأنش برای گذران یک زندگی عادی و متعارف در جامعه ای که در آن زندگی می کند، بدان ها احتیاج دارد، نفقه وی محسوب می شود و بر همسر دائمی اش واجب است آن ها را تأمین کند.

2. هر هزینه ای را که زن به عنوان شرط ضمن عقد، بر عهده مرد قرار داده باشد، بر مرد واجب است آن را تأمین کند.

3. تشخیص این که موارد مذکور نفقه هست یا خیر، بر عهدۀ عرف است.

کد سایت fa9226