من پاسخ سؤالی درباره زندگیم را به طور غیرعمد اشتباه به کسی گفتم، آیا این به طور کلی دروغ محسوب می شود؟
من پاسخ سؤالی درباره زندگیم را به طور غیرعمد اشتباه به کسی گفتم، آیا این به طور کلی دروغ محسوب می شود؟

باسمه تعالی

کار شما بیان یک مطلب برخلاف واقع بوده است؛ اما چون عمداً چنین کاری نکردید، مرتکب حرام نشده اید.

 

کد سایت fa9219
طبقه بندی موضوعی دروغ