اگر فردی تور ماهی گیری را از آب بیرون بکشد و بفهمد یکی از ماهی هایی که در آب مرده به همراه ماهی های دیگر که زنده از آب گرفته شده‌‌اند مخلوط شده، حکم خوردن ماهی ها چیست؟
اگر فردی مسلمان تور ماهی گیری را از آب بیرون بکشد و مثلاً 100 ماهی در آن باشد و بفهمد یکی از ماهی هایی که در آب مرده به همراه ماهی های دیگر که زنده از آب گرفته شده‌‌اند مخلوط شده طوری که قابل تشخیص نباشد، حکم خوردن ماهی ها از نظر فقهی چیست؟

باسمه تعالی

1. از آنجا که تعداد ماهی مرده در آب نسبت به ماهی های زنده بسیار ناچیز است، خوردن ماهی های مزبور اشکال ندارد ولی اگر مثلاً این نسبت 10 به 100 بود، خوردن ماهی ها جایز نبود.

2. در هر حال تمامی ماهی های مزبور از نظر طهارت و نجاست فقهی پاک هستند.