مادر بزرگی داشتم که در حدود 30 سال پیش فوت کردند.ایشان قبل از مرگ وصیت نامه ای نوشتند و در آن کل اموال خویش را به باقیات الصالحات اختصاص دادند. وراث زیر وصیت نامه را امضا کردند. حالا پس از 30 سال مشخص شده زمینی به مساحت شش هزار متر هم وجود دارد که ارزشمند است. اکنون وراث راضی نیستند که این زمین را ببخشند. این زمین حق مادر بزرگم است یا حق فرزندانش؟ آیا زمین باید بخشیده شود؟
با سلام، مادر بزرگی داشتم که در حدود 30 سال پیش فوت کردند.ایشان قبل از مرگ وصیت نامه ای نوشتند و در آن کل اموال خویش را به باقیات الصالحات اختصاص دادند. وراث زیر وصیت نامه را امضا کردند حالا پس از 30 سال مشخص شده زمینی به مساحت شش هزار متر هم وجود دارد که ارزشمند است. اکنون وراث راضی نیستند که این زمین را ببخشند این زمین حق مادر بزرگم است یا حق فرزندانش؟ آیا زمین باید بخشیده شود؟ (کد مؤسسه: 130538)

باسمه تعالی

ورثه در حال حیات مورث چون مالک ما ترک نیستند، امضای آنها اثر شرعی ندارد و وصیت فقط در یک سوم مال مورث نافذ است و بیش از آن منوط به اجازه وارثان بعد از مرگ مورث است.

کد سایت fa9208
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه ارث