خرید اجناس آمریکایی و استفاده از آن ها که موجب سود رساندن به شرکت آمریکایی می‌شود، جایز است؟
خرید اجناس آمریکایی و استفاده از آن ها موجب سود رساندن به شرکت آمریکایی می‌شود و آن شرکت باید به دولت آمریکا که دولت استعمارگر و دشمن به حساب می آید، مالیات بپردازد و باعث افزایش قدرت و درآمد مالیات این کشور می شود و در همه جا این مالیات استفاده می‌شود. آیا خرید و استفاده جایز است؟ برای زندگی در این کشور باید از مغازه های آنجا خرید کرد و هم باید از درآمدتان مالیات به دولت بپردازید. اینجا حکم چیست؟ آیا موجب تقویت دشمنان اسلام است؟

باسمه تعالی
1.  از نظر معظم له، سکونت و اشتغال به کار مسلمانان در مکانی که باعث تقویت کفر یا ظلم گردد، بدون اغراض عقلائی مشروع مانند تحصیل، درمان و انجام مأموریت های قانونی جایز نیست. بنابراین اصل سفر به کشور مزبور و کار کردن در آن کشور اشکال دارد.

2. اگر در موردی سکونت، سفر، مهاجرت و اشتغال به کار در عین تقویت کفر و ظلم، تقویت اسلام و عدالت را نیز به دنبال داشته باشد، به گونه ای که تقویت اسلام و عدالت در حد قابل اعتنا بیش از تقویت کفر و ظلم باشد، این عمل جایز است مانند سفرهای تجاری که نمایندگان شرکت های تجاری به بلاد کفر انجام می دهند و منافع قابل توجه اقتصادی برای اسلام و مسلمین به همراه دارد.

3. در مورد سوال، اگر خرید و فروش و استفاده از اجناس مزبور باعث تقویت قابل توجه کفر یا ظلم گردد و در مقابل غرض عقلایی یا منافع بیشتری برای اسلام و مسلمین به دنبال نداشته باشد، جایز نیست.

کد سایت fa9197
طبقه بندی موضوعی تجارت با کفار