اگر شخصی احتمال قریب به یقین بدهد که زن مشهور به زنا در عده دیگری است ولی با ازدواج موقت کند، آیا حرمت ابدی حاصل می شود؟
در استفتائات فرمودند: زن حتی اگر مشهور به زنا هم باشد و بعد از یک ازداوج صحیح و دخول، بخواهد با مرد دیگر ازدواج کند، باید برای همان ازدواج صحیح عده نگه دارد. اگر شخصی احتمال قریب به یقین بدهد که زن مشهور به زنا در عده دیگری است ولی با ازدواج موقت کند، آیا حرمت ابدی حاصل می شود یا بعد از اطمینان از پایان عده می تواند مجددا با او ازدواج کند؟

باسمه تعالی

1. برای ازدواج موقت و دائم با یک زن باید از طرق معتبر شرعی احراز شود که زن در عده نیست.

2. در فرض سؤال که در عده بودن محرز نیست، اگر ازدواج کردند و بعد معلوم شد که زن در عده بوده است، در صورتی که لااقل یک نفرشان می دانسته که ازدواج در عده حرام است یا می دانسته که این خانم در عده است، حرمت ابدی حاصل می شود. در غیر این صورت نیز اگر در زمان عده دخول صورت گرفته باشد، حرمت ابدی ایجاد می شود.

کد سایت fa9189
طبقه بندی موضوعی احکام عده