اگر فردی کالایی را به مبلغ مثلاً یک ملیون چک برای یک ماه دیگر بخرد، آیا فروشنده بعد چند روز می تواند به خریدار یا فرد ثالث رجوع کند و چک را به مبلغ هشتصد تومان نقد کند؟
اگر فردی کالایی را به مبلغ مثلاً یک ملیون چک برای یک ماه دیگر بخرد، آیا فروشنده بعد چند روز می تواند به خریدار یا فرد ثالث رجوع کند و چک را به مبلغ هشتصد تومان نقد کند؟ در شرع عمل مذکور چه عنوانی دارد؟

باسمه تعالی

1. عمل مزبور تنزیل دین نامیده می شود.

2. تنزیل دین که در اینجا در قالب نقد کردن چک رخ می دهد، جایز نیست.

کد سایت fa9182
طبقه بندی موضوعی نقد و نسیه|احکام ربا