آیا بیان خاطره ای که در آن کار بدی کرده باشیم؛ مثلاً کسی را زده باشیم یا دروغ گفته باشیم یا چیزی را شکسته باشیم، گناه است؟
آیا بیان خاطره ای که در آن کار بدی کرده باشیم؛ مثلاً کسی را زده باشیم یا دروغ گفته باشیم یا چیزی را شکسته باشیم، گناه است؟

باسمه تعالی

به صورت کلی، اعتراف به گناه جایز نیست و برخی از این موارد که در واقع اعتراف به گناه محسوب می شود، جایز نیست و مواردی که اعتراف به یک گناه نباشد، حرام نیست.

کد سایت fa9178
طبقه بندی موضوعی توبه|رابطه با خدا