به کسی بگوییم اگر فلان چیز را بخوری یا فلان بازی را انجام بدهی، به تو پول می دهم و اگر نتوانستی لازم نیست تو پولی بدهی یا کاری برایم انجام دهی، آیا حرام است؟
به کسی بگوییم اگر فلان چیز را بخوری یا فلان بازی را انجام بدهی، به تو پول می دهم و اگر نتوانستی لازم نیست تو پولی بدهی یا کاری برایم انجام دهی، آیا حرام است؟

باسمه تعالی

1. این کار در واقع قرارداد جعاله است و احکام جعاله را دارد.

2. اگر خود عمل خواسته شده حرام نباشد و نیز حرامی در پی نداشته باشد؛ مثلاً انجام آن خواسته موجب هتک انجام دهنده نباشد، حرام نیست و قراردادی صحیح است. 

کد سایت fa9177