فردی مال خمس داده نشده را بدون اذن مرجع هبه کرده و هدیه داده الان تکلیفش چیست؟
فردی مال خمس داده نشده را به توهم اینکه می شود خمسش را بدون اذن مرجع و دستگردان به ذمه بگیرد، به ذمه اش گرفته، سپس آن مال را هبه کرده و هدیه داده الان تکلیفش چیست؟

باسمه تعالی

1. چون یک پنجم از آن مال سهم خمس بوده، اختیار تصرف در آن برای مجتهد جامع الشرایط است. بنابراین عقد هبه ای که انجام داده فضولی (بدون اذن صاحب مال) بوده و باید برای نافذ شدن هبه مذکور از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرد و معادل یک پنجم از ارزش مال مزبور را پرداخت کند.

2. در خصوص هر مورد باید از دفتر اجازه بگیرید.