آیا نزدیکی با همسر از مقعد که به اصرار زوجه و درخواست زوجه باشد، مکروه می باشد؟
آیا نزدیکی با همسر از مقعد که به اصرار زوجه و درخواست زوجه باشد، مکروه می باشد؟

باسمه تعالی

دخول در دبر (پشت زن) با رضایت زن باشد، کراهت ندارد

کد سایت fa9170