اگر برای ازدواج یا خرید خانه برای خود یا فرزند پول جمع کرده باشیم باید به حج بیرویم؟
اگر برای ازدواج یا خرید خانه برای خود یا فرزند پول جمع کرده باشیم باید به حج بیرویم؟

باسمه تعالی

اگر هزینه سفر حج را داشته باشید و سفر حج اخلالی در زندگی روزمره تان ایجاد نمی کند، حج بر شما واجب است.

کد سایت fa9166
طبقه بندی موضوعی احکام حج