اگر عین نجاست از یک سطح چربی برطرف شدند و شیء دیگری به آن سطح برخورد کند و چربی به آن شیء منتقل شود، آیا آن شیء واسطه اول در نجاست محسوب می شود ؟
اگر عین نجاست از یک سطح چربی برطرف شدند و شیء دیگری به آن سطح برخورد کند و چربی به آن شیء منتقل شود، آیا چون خود چربی منتقل شده است، آن شیء واسطه اول در نجاست محسوب می شود یا حکم چربی مسری مانند رطوبت مسری است و آن شیء با وجود چرب شدن واسطه دوم می شود؟

باسمه تعالی

1. اگر چربی منتقل شده، زیاد باشد به گونه ای که عرفاً برخورد یک چیز دیگر با آن شیء چرب، «برخورد با خود چربی» محسوب شود نه «ملاقات با آن شیء چرب» در این صورت آن چیز با واسطه اول ملاقات کرده و خودش واسطه دوم به حساب می آید؛ هرچند ظاهراً چنین موردی بعید است. ولی اگر عرف چنین قضاوتی ندارد و چربی مختصر را به مانند «رطوبت مسری در انتقال سرایت» می داند، آن چیز با خود شیء که واسطه دوم است، برخورد کرده و خود نیز واسطه سوم محسوب می شود.

2. در هر دو صورت خود آن شیء چرب شده واسطه دوم است به همین جهت اگر چربی از شیء چرب شده زائل شود، آن شیء هنوز متنجس است و واسطه دوم در نجاست محسوب می شود و نجس کننده است.

کد سایت fa9164
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات