حکم شرعی استفاده از واکسن های کرونایی که درون ترکیباتش از ژلاتین خوک برای ماندگاری آن واکسن استفاده شده چیست؟
حکم شرعی استفاده از واکسن های کرونایی که درون ترکیباتش از ژلاتین خوک برای ماندگاری آن واکسن استفاده شده چیست؟

باسمه تعالی

1. وجود ژلاتین خوک که معمولاً استحاله شده است و ماده جدیدی با عنوان جدید مثلاً واکسن کرونا ایجاد می شود، اشکالی ایجاد نمی کند و ماده جدید شرعاً پاک است.

2. بر فرض هم که استحاله رخ نداده باشد، استفاده از آن به صورت تزریقی اشکالی ندارد؛ هرچند شرعاً پاک نیست.

کد سایت fa9161
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات|احکام پزشکی