آخر ماه رمضان اگر برای کسی مشتبه به اول شوال شد، با اینکه استصحاب صوم رمضان باقی است، آیا می توان ما فی الذمه نیت کرد؟
آخر ماه رمضان اگر برای کسی مشتبه به اول شوال شد، با اینکه استصحاب صوم رمضان باقی است، آیا می توان ما فی الذمه نیت کرد به این صورت که من امساک می کنم و اگر رمضان باشد، امساک صومی باشد و اگر شوال باشد، امساک غیر صومی باشد؟ اگر فردی چنین نیت کرده و بعد هم معلوم نشود که روز آخر چه بوده تکلیفش چیست؟

باسمه تعالی

روزی را که شک دارد آخر ماه رمضان است یا اول ماه شوال، باید به نیت ماه رمضان روزه بگیرد ولی روزه به نیت ما فی الذمه  اشکال ندارد.

کد سایت fa9155