فردی دو ماه نماز و روزه قضا داشته یا از دیگری استیجار کرده است، حال نمی داند هر دو ماه را بجا آورده یا یک ماه آن را، تکلیفش چیست؟
فردی دو ماه نماز و روزه قضا داشته یا از دیگری استیجار کرده است، حال نمی داند هر دو ماه را بجا آورده یا یک ماه آن را، تکلیفش چیست؟ اگر در اصل اینکه دو ماه یا یک ماه قضا دارد یا استیجارکرده، شک دارد، وظیفه اش چیست؟

باسمه تعالی

1. در فرض اول بنا را بگذارد بر اینکه یک ماه بجا آورده و یک ماه باقیمانده را نیز انجام دهد.

2. در فرض دوم اگر راهی برای روشن شدن موضوع وجود ندارد، بنا را بگذار بر اینکه یک ماه بر وی واجب بوده و انجام ماه دوم واجب نیست.

کد سایت fa9148
طبقه بندی موضوعی نماز قضا|احکام روزه قضا