آیا حکم نجاست، یک حکم بر اساس عرف است یا بر اساس علم؟
آیا حکم نجاست، یک حکم بر اساس عرف است یا بر اساس علم؟

باسمه تعالی

ملاک در صدق عنوان یک نجاست مثل خون، نظر عرف است نه دقت علمی. بنابراین اگر عرف به قرمزیی باقی مانده از خون در لباس پس از شستشو، خون نگوید و آن را رنگ خون یا قرمزی خون بداند، شرعاً پاک است هرچند با دقت علمی قطعا ذرات و اجزای خون در آن قسمت قرمز لباس وجود داشته باشد.

 

کد سایت fa9142
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات