مردی مجرد، در پی اصرارهای پی در پی زن شوهردار، وی را بوسیده است. آیا بر این مرد مجرد، حد شرعی خاصی جاری می شود؟
مردی مجرد، مدتی با یک زن شوهردار، ارتباط عاطفی برقرار نموده و در پی اصرارهای پی در پی آن زن، وی را بوسیده است. این رابطه هیچگاه وارد فضای جنسی نشده. هم اکنون نیز حدود 2 ماه است که کمترین ارتباط، حتی از طریق تلفن، واتساپ و... با این زن وجود ندارد. آیا بر این مرد مجرد، حد شرعی خاصی جاری می شود؟

باسمه تعالی

1. این رفتار آن مرد مجرد گناه بوده و باید توبه کند.

2. این کار حرام، حد خاص شرعی ندارد.

کد سایت fa9138
طبقه بندی موضوعی روابط زن ومرد