کارگری در کارخانه هنگام پر کردن تیوپ رنگ بجای 15 میلی گرم از وزن رنگ کم پر می کرده است و در نتیجه بابت سرعت تولید پاداش هم می گرفته است. تکلیف چیست؟
کارگری در کارخانه هنگام پر کردن تیوپ رنگ بجای 15 میلی گرم از وزن رنگ کم پر می کرده است و در نتیجه بابت سرعت تولید پاداش هم می گرفته است. جبران حق الناسی که تضییع شده بر عهده صاحب کارخانه است یا این فرد؟ آیا این فرد باید صاحب کارخانه را از این موضوع مطلع کند؟ آیا می تواند خودش حق الناس را جبران کند و رد مظالم بدهد؟ حکم پاداش هایی که گرفته چیست؟

باسمه تعالی

1. خریداران این کالا که متضرر شده اند، می توانند برای جبران حق تضییع شده به صاحب کارخانه مراجعه کند.

2. اگر صاحب کارخانه از موضوع مطلع گردد، باید نسبت به جبران خسارت خریداران اقدام نماید و اگر خریداران در دسترس نیستند، در این خصوص با دفتر مرجع تقلید برای رد مظالم هماهنگ کند.

3. جبران خسارات معنوی یا مالی وارد به کارخانه،  بر عهدۀ کارگر مزبور است.

4. کارگر برای جبران خسارت هایی که برعهدۀ خودش یا صاحب کارخانه آمده، نباید اعتراف به گناه کند؛ مگر اینکه جبران خسارت بدون اعتراف وی ممکن نباشد.

5. کارگر مجاز است از مال خودش و بدون اطلاع صاحب کارخانه برای تأدیه حقوق تضییع شده خریداران یا صاحب کارخانه و یا رد مظالم در صورت عدم امکان جبران با هماهنگی دفتر مرجع تقلید اقدام کند.

6. پاداش هایی که کارگر بابت حسن انجام کار و افزایش تولید گرفته است، باید به صاحب کارخانه برگرداند.