گراز، گوزن، مارماهی و جری از حیوانات حلال گوشت اند؟
گراز، گوزن، مارماهی و جری از حیوانات حلال گوشت اند؟ اگر حیوانی یافتیم که از علایم نتوانستیم به حرمت یا حلیت او پی بریم چه اصل و قاعده ای جاری است؟

باسمه تعالی

1. گراز، مارماهی و جری از حیوانات حرام گوشت هستند.

2. گوزن حلال گوشت می باشد.

3. اگر حلال گوشت بودن یک حیوان را احراز نکرده اید، باید از خوردنش اجتناب کنید.

کد سایت fa9119