سن قبولی توبه چند سالگی است و کدام گناهان توبه ندارد؟
سن قبولی توبه چند سالگی است و کدام گناهان توبه ندارد؟

باسمه تعالی

1. توبه سن و سال ندارد و وظیفه هر فرد مکلفی است که از گناهانش توبه کند.

2. همه گناهان توبه دارند و فرد مکلف باید از همه گناهانش توبه کند.

کد سایت fa9115
طبقه بندی موضوعی توبه