چرا خمس محاسبه شده توسط مراجع مختلف، تفاوت قابل توجه دارند؟ تخفیف دادن در مبلغ خمس به چه معنا است؟
چرا خمس محاسبه شده توسط مراجع مختلف، تفاوت قابل توجه دارند؟ تخفیف دادن در مبلغ خمس به چه معنا است؟

باسمه تعالی

1. خمس همواره یک پنجم مالی است که به آن خمس تعلّق گرفته است و در این جهت فرقی بین آراء فقها نیست. آنچه در بین فقها تفاوت هایی در آن وجود دارد، چیزی که به آن خمس تعلّق می گیرد؛ مثلاً برخی هدیه را اصلاً مورد خمس نمی دانند و برخی آن را مطلقا مورد خمس می دانند و برخی اگر هدیۀ بزرگ را مورد خمس می دانند و هدیۀ کوچک را مورد خمس نمی دانند.

2. تخفیف در خمس معنا ندارد. البته ممکن است بخشی از خمس را به عنوان خاصی به شخص پرداخت کننده باز گردانند یا به او قرض بدهند که این امر به تشخیص مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او بستگی دارد.

کد سایت fa910
طبقه بندی موضوعی نحوه محاسبه خمس