فرد در نماز اخلاط وارد فضای دهانش می شود و دستمال هم ندارد که آن را جمع کند و مجبور است فرو ببرد. نمازش چه صورت دارد؟
فرد در نماز اخلاط وارد فضای دهانش می شود و دستمال هم ندارد که آن را جمع کند و مجبور است فرو ببرد. نمازش چه صورت دارد؟ اگر این اتفاق در نماز در حال روزه داری بیافتد، روزه اش چه صورتی دارد؟

باسمه تعالی

1. فروبردن خلط در حال نماز، باعث بطلان نماز نمی شود.

2. در حال روزه داری به احتیاط واجب نباید خلطی را که به فضای دهان رسیده است، فرو ببرد حتی اگر مانند فرض سؤال در حال نماز باشد و اگر فرو ببرد، روزه اش باطل می شود.

کد سایت fa9095