در محل کار یک نفر از ما چند ساعتی بخوابد و نفر دیگر حواسش به کار باشد، در صورتی که اگر مسئول کار از این قضیه مطلع شود، برخورد می کند، حقوق کسی که در محل کار استراحت می کند حرام است؟
من در قسمت تاسیسات آب یک شرکت شاغلم. کار ما به نحوی مراقبت از فشار و دمای اب است که از حدی خاصی کمتر یا بیشتر نشود. ما اینجا 2 نفر هستیم. اگر بعضی اوقات یک نفر از ما چند ساعتی بخوابد و نفر دیگر حواسش به کار باشد، در صورتی که اگر مسئول کار از این قضیه مطلع شود، برخورد می کند، حقوق کسی که در محل کار استراحت می کند، حرام است؟

باسمه تعالی

1. اگر بر اساس قرارداد و قرائن حالیه برای انجام کار خاصی مثلاً کنترل فشار و دمای آب اجیر شده، دستمزد شخصی که خوابیده حلال است هر چند تعهد کرده باشد که نخوابد. ظاهراً چنین تعهدی در این مورد وجود دارد؛ البته در صورت تحقق چنین تعهدی خوابیدن حرام است.

2. اگر بر اساس قرارداد، ساعت خاصی را اجیر شده است، در این  ساعت حق ندارد جز آنچه که کارفرما تعیین می کند، کاری انجام دهد و اگر تخلف کرد به اندازۀ زمان تخلف استحقاق حق الزحمه ندارد و حقوق این مقدار حلال نیست.