اگر بنده طلای زینتی بخرم و در حالی که در ملکیت خودم است، همسر یا مادرم از آن استفاده کنند، آیا در پایان سال خمسی، به آن خمس تعلق می‌گیرد؟
اگر بنده طلای زینتی بخرم و در حالی که در ملکیت خودم است، همسر یا مادرم از آن استفاده کنند، آیا در پایان سال خمسی، به آن خمس تعلق می‌گیرد؟

باسمه تعالی

اگر طلای مزبور در معرض استفاده همسر و نیز مادر ـ در صورتی که تحت تکفل شما است ـ قرار دارد و به لحاظ نوع و ارزش آن در شأن ایشان باشد، خمس به آن تعلق نمی گیرد.

کد سایت fa9062
طبقه بندی موضوعی مئونه