نگاه به حیاط خانه ای که عمومی است و برای تمام اعضای آن آپارتمان هست، چه حکمی دارد؟
نگاه به حیاط خانه ای که عمومی است و برای تمام اعضای آن آپارتمان هست، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

جایز است.

کد سایت fa9058
طبقه بندی موضوعی حق الناس|ارتباطات اجتماعی