وقتی به خاطر عسر و حرج یک واجب را انجام ندادیم، آیا باید در مقابل سؤال دیگران بگوییم که روزه ایم و واجب را انجام داده ایم تا اعتراف به گناه نشود؟
وقتی به خاطر عسر و حرج یک واجب مثل روزه گرفتن را انجام ندادیم، آیا باید در مقابل سؤال دیگران بگوییمکه روزه ایم و واجب را انجام داده ایم تا اعتراف به گناه نشود؟ چون داخل سایت نوشته شده اعتراف به گناه حرام است. چون کسی با اصرار می پرسید عمل واجب را انجام داده ای و من چون فکر کردم اگر بگویم انجام نداده ام اعتراف به گناه است، گفتم انجام داده ام.

باسمه تعالی

1. ترک واجب در جایی که وجوبش به دلیل عسر و حرج شرعی برداشته شده است، حرام نیست و معصیت محسوب نمی شود. بنابراین بیان کردن آن نیز اعتراف به گناه و معصیت نیست.

2. در صورتی که بخواهید در مقابل چنین سؤالی پاسخ دهید، نباید خلاف واقع بگویید.

3. بهترین جواب در چنین مواردی این است که بگویید: من به وظیفه شرعی خود عمل می کنم.

کد سایت fa9049
طبقه بندی موضوعی دروغ