اگر کاری برای مقلد واقعاً عسر و حرج داشته باشد ولی از نظر مرجعش آن مساله مصداق عسر و حرج نباشد، باید چه کار کند؟
اگر کاری برای مقلد واقعاً عسر و حرج داشته باشد ولی از نظر مرجعش آن مساله مصداق عسر و حرج نباشد، باید چه کار کند؟

باسمه تعالی

تشخیص عسر و حرج در موضوعاتی که برای مکلف پیش می آید، بر عهدۀ خود مکلف است و نظر مرجع تقلید می تواند یک راهنما برای تشخیص بهتر باشد.

کد سایت fa9039
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید