آیا پرداخت خمس سرمایه از زمانی که آن سرمایه ام را کسب کردم تا قبل از رسیدن سال خمسی واجب نیست یا به صورت فوری باید پرداخت شود؟
آیا پرداخت خمس سرمایه از زمانی که آن سرمایه ام را کسب کردم تا قبل از رسیدن سال خمسی واجب نیست یا خیر واجب است به صورت فوری خمس آن پرداخت شود حتی اگر به سر سال خمسی ام نرسیده باشد؟

باسمه تعالی

1. سرمایه ای که معیشت فرد و افراد تحت تکفلش از آن تأمین می گردد، مشمول خمس نمی شود.

2. آن مقدار از سرمایه که برای کسب درآمد بیشتر از معیشت است، از همان زمان به دست آوردنش، مشمول خمس خواهد بود ولی پرداخت فوری نیست و فرد می تواند این خمس را همان زمان بپردازد و می تواند تا یکسال پس از زمان به دست آوردن آن  و یا تا سر سال خمسی اش، تأدیه این خمس را به تعویق بیاندازد.

کد سایت fa9037
طبقه بندی موضوعی سرمایه