اگز کسی قسم بخورد که کار مستحبی را ترک نماید، حکم قسم او چیست؟
اگز کسی قسم بخورد که کار مستحبی را ترک نماید، حکم قسم او چیست؟

باسمه تعالی

قسم بر ترک مستحب منعقد نمی شود.

کد سایت fa9032
طبقه بندی موضوعی احکام قسم خوردن