طلبه ای به دیگران از روی غیر عمدی فتاوا را اشتباه گفته و آن ها زیاد خمس داده اند و یادش نمی آید به چه کسانی گفته. آیا از طرف آن ها صدقه بدهد؟
طلبه ای تا به حال بعضاً در مسائل خمس به دیگران از روی غیر عمدی بعضی فتاوا را اشتباه گفته و آن ها به مجتهد یا نماینده اش زیاد خمس داده اند. الآن هم به یادش نمی آید که به چه کسانی گفته که تا از آن ها حلالیت بگیرد و فتوای صحیح را به آن ها بگوید. در این حال وظیفه آن طلبه چیست؟ توبه کند کفایت می کند یا از طرف آن ها صدقه (رد مظالم) بدهد؟

باسمه تعالی

1. در فرض سؤال وظیفه ای ندارد ولی اگر روزی به آن افراد دسترسی پیدا کرد، باید حکم صحیح را به ایشان بگوید. در هر صورت صدقه یا رد مظالم واجب نیست.

2. در این مسأله فرقی بین طلبه و غیر طلبه نیست.

کد سایت fa9007
طبقه بندی موضوعی نحوه محاسبه خمس|حق الناس