به دلیل سنگینی مبلغ آب از پرداخت آن ناتوان هستیم. ادارۀ آب هنوز آب ما را قطع نکرده است. تصرف در این آب در زمان گذشته و تا زمان پرداخت چه حکمی دارد؟
بیش از شش ماه است که مأمور ادارۀ آب می آید آب ما را می نویسد و بعدش پیامک می آید که کنتور شما قرائت نشد. رفتیم اداره آب یک مبلغ سنگینی جمع شده بود ما درخواست دادیم. مبلغ را اصلاح کنند ولی همچنان به دلیل سنگینی آن مبلغ هم از پرداخت آن ناتوان هستیم. ادارۀ آب هنوز آب ما را قطع نکرده است. ما قصد پرداخت مبلغ را داریم. تصرف در این آب در زمان گذشته و تا زمان پرداخت چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. تا زمانی که ادرارۀ آب انشعاب شما را قطع نکرده، استفاده از آب مزبور اشکال ندارد.

2. خسارت ناشی از اشتباه یا سهل انگاری مأمور که ممکن است به صوت آب بهای تصاعدی و مانند آن در قبض منعکس شود، بر عهدۀ ادارۀ آب است و شرعاً تنها آب بهای مصرفی در صورت قرائت به موقع کنتور بر عهدۀ مصرف کننده است و باید در اولین فرصتی که توانایی مالی پیدا شد، آب بهای مزبور را بپردازدید.

کد سایت fa9005