در شرکت خصوصی مشغول به کار هستم که مدیر عامل حقوقم را از محل سود بانکی اش می دهد. آیا حقوق ماهیانه ام حلال است؟
حقیر در شرکت خصوصی مرتبط با امور عمرانی (راهسازی و ساختمان سازی) مشغول به کار هستم که مالک و مدیر عامل آن فردی شیعه زاده ای است که به لحاظ عقیدتی و دینی دارای انحراف شدید بوده و در رعایت واجبات و محرمات الهی مثل حرمت ربا لاقید و بند است. از آنجایی که حلال بودن حقوق شغل مهندسی ام برام مهم است و فحص و جستجویی که در آن شرکت کردم احتمال قوی (نه در حد یقین) دادم که حقوقم را از محل سود یکی از حساب هایش می دهد که سپرده سرمایه گذاری یکی از بانک های تقریباً خصوصی است و به شرط سود کردن و سایر دلایل غیر شرعی در آنجا گذاشته است و از آنجایی که برایم یقین حاصل شده که بانک ها عقود شرعیه را در این گونه سپرده های سرمایه گذاری شان رعایت نمی کنند. آیا مجاز هستم به تصرف در حقوق هایی که ماهیانه برایم واریز می کند؟

باسمه تعالی

1. صرف لاقید بودن در امور دینی دلیل آن نیست که تمام اموال و درآمدهای فرد نامشروع است.

2. انواع عملیات بانکی در صورت رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و رعایت حدود شرعی اشکال ندارد. بنابراین سپرده گذاری و دریافت سود از بانک در قالب قرارداد های شرعی تجاری اشکال ندارد. در این مسأله فرقی بین بانک خصوصی و دولتی نیست.

3. رعایت نشدن قوانین و ضوابط شرعی در یک یا چند قرارداد در بانک ها دلیل بر حرمت تمام درآمدهای بانک ها یا حرمت سود های پرداختی به مشتریان نیست.

4. تصرف در حقوق ماهیانه تان اشکال ندارد؛ مگر اینکه یقین کنید از منبع حرامی تأمین شده است و مورد یاد شده در سؤال منبع حرام محسوب نمی شود.