به کسی گفتم اگر ارتباطت با دختر به زنا برسد، حرام ابد می شوید. بعد فهمیدم که اشتباه گفتم. آیا باید بگویم که مسأله را اشتباه گفتم یا نه؟
دوست من ۱۶ سالش است و با یک دختری ارتباط دارد. حقیر بحث حرمت ابدی را ناقص شنیده بودم. او به من گفت که بیشترین حد ارتباطشان گرفتن دست دختر بوده نه بیشتر. من هم گفتم اگر به زنا برسد، حرام ابد می شوید. بعد فهمیدم که این بحث برای خانم متأهل است. خواستم بروم اصلاح کنم ولی حال می ترسم اگر بگویم که مسأله را اشتباه گفتم برود سراغ کار حرام. اگر هم نگویم و برود سراغ آن کار، فکر کند آب از سرش گذشته و ... البته این طور فکر می کنم و شاید درست نباشد احتمال حالت اول کم است ولی احتمال حالت دوم کمتر است. با توجه به احتمال مفسده ای که گفتم حال باید بگویم که مسأله را اشتباه گفتم یا نه؟

باسمه تعالی

1. در مرحله اول اگر احتمال تأثیر در وی می دهید، باید وی را به شدت از اصل ارتباط با نامحرم نهی کنید.

2. در حال عادی بیان فتوای صحیح واجب است و در فرض سؤال که انجام واجب (بیان فتوای صحیح) مفسده دارد و ترک آن هم مفسده دارد، باید کاری کند که مفسدۀ کمتری در پی داشته باشد و اگر مفسده برابر بود، در انجام و ترک آن کار، مخیر است.

3. چه بسا در مواردی مثل سؤال، وقتی فرد بفهمد هنوز کار به جای باریک نرسیده است، بیان فتوای صحیح بیشتر زمینه ترک گناه را ایجاد کند و امید توبه را در وی زنده کند.

کد سایت fa9001
طبقه بندی موضوعی روابط زن ومرد