اگر هشت یا ده دقیقه مانده به طلوع خورشید، آیا می توانم در این هنگام نماز صبح بجا بیاورم یا نمازم قضا شده است؟
در برخی موارد ناخواسته برای نماز صبح دیر بیدار می شوم و می بینم مثلاً هشت یا ده دقیقه مانده به طلوع خورشید. آیا می توانم در این هنگام نماز صبح بجا بیاورم یا نمازم قضا شده و آیا می توانم به دلیل کم بودن وقت تیمم کنم؟

باسمه تعالی

1. نماز تا وقتی که بتوان حداقل رکعت آن را با حداقل واجبات نماز، داخل وقت خواند، قضا نشده است. بنابراین در فرض سؤال نماز اداء است

2. اگر علاوه بر خواندن یک نماز صبح کامل، به مقدار وضو هم وقت باشد، تیمم جایز نیست ولی اگر کمتر از این مقدار زمان باقی باشد و انجام تیمم وقت کمتری از وضو می گیرد، باید تیمم کند.

کد سایت fa8999
طبقه بندی موضوعی وضو|تیمم