بستن چشم ها برای چند ثانیه در حالات مختلف مثلاً قیام، رکوع و سجود نماز نه به خاطر خواب الودگی بلکه طبق عادت، ایرادی ندارد؟
بستن چشم ها برای چند ثانیه در حالات مختلف مثلاً قیام، رکوع و سجود نماز نه به خاطر خواب الودگی بلکه طبق عادت، ایرادی ندارد؟

باسمه تعالی

بستن چشم در نماز اشکال ندارد و کراهتش نیز ثابت نیست.

کد سایت fa8988
طبقه بندی موضوعی مبطلات نماز