شرایطی را که طلبه باید داشته باشد تا شهریه مراجع بر او حلال شود، چیست؟
شرایطی را که طلبه باید داشته باشد تا شهریه مراجع بر او حلال شود، چیست؟

باسمه تعالی

1. باید حسب توان خود به اموری که از یک طلبه و روحانی انتظار می رود مانند امامت نماز جماعت و جمعه، تبلیغ و ترویج دین، تحصیل یا تدریس در حوزه ها و نهادهای مرتبط، انجام اموری دینی مردم و ... اشتغال داشته باشد.

2. شرایطی را که دفاتر مراجع معظم به طور خاص برای دریافت شهریه تعیین کرده اند، دارا باشد.

کد سایت fa8978