من برنامه ها را هک می کنم. این کار جایز است؟
من بازی ها و برنامه ها را هک می کنم مثلاً پول بازی ها رو بی نهایت می کنم یا یه سری قابلیت از برنامه ها که پولی هست رو بی نهایت می کنم این کار جایز است؟ البته استفاده ام شخصی است و برنامه ایرانی را هم هک نمی کنم.

باسمه تعالی

1. حق استفاده و بهره برداری از بازی ها و برنامه ها جزو حقوق معنوی صاحبان آن ها محسوب می شود و در مالکیت آن ها است و تعرض به این حقوق و استفاده بدون اجازه از آن ها غصب شمرده می شود و حرام است.

2. ظاهراً این کار شما نوعی استفاده غیر مجاز و بدون اذن است. بنابراین جایز نیست و اگر از این ناحیه خسارتی به صاحبان برنامه وارده شده باشد، باید جبران کنید.

3. در این مسأله فرقی بین ایران و غیر ایران نیست و ملاک آن است که صاحب برنامه مسلمان باشد یا غیر مسلمانی باشد اما تحت قوانین دولتی است که بین ما و آن دولت قراردادی در این زمینه وجود داشته باشد و ممکن است این دولت غیر اسلامی باشد.

کد سایت fa8973