حکم مهاجرت یا ماندن در بلاد کفر برای تبلیغ چیست؟
حکم مهاجرت یا ماندن در بلاد کفر برای تبلیغ و ساخت و اداره مسجد و مدرسه برای شیعیان و نسل های بعدی آن ها که در آنجا عالم و معلم و مدرسه و مدیر مسجد به اندازۀ کافی ندارند، چیست؟ با تشکر

باسمه تعالی

اگر به اندازۀ کافی مبلغ اسلامی در منطقه ای وجود ندارد، بر همه کسانی که توانایی و شرایط تبلیغ در آن منطقه را دارند، واجب است برای این امر اقدام کنند؛ هرچند این کار مستلزم مهاجرت و ماندن در منطقه باشد.

کد سایت fa8954
طبقه بندی موضوعی سوالات ساکنان غرب