اگر ما به خانواده و آشنایان مثلاً غذا بدهیم و در عوض آن ها به کاندیدای مورد نظر ما در انتخابات رأی بدهند، آیا این کار حرام است؟
اگر ما به خانواده و آشنایان مثلاً غذا بدهیم و در عوض آن ها به کاندیدای مورد نظر ما در انتخابات رأی بدهند، آیا این کار حرام است؟

باسمه تعالی

1. اگر واقعاً غذا در مقابل تعهد به رأی باشد، این غذا دادن حرام است و خوردن آن غذا برای طرف مقابل نیز حلال نیست.

2. اگر غذا می دهد تا صرفاً انگیزه ای در طرف ایجاد کند که به کاندیدای مورد نظرش رأی بدهد، کار ناپسندی کرده است اما خوردن غذا اشکال ندارد.

کد سایت fa8951