اگر امام جماعت سورۀ کافرون بخواند و یک آیه آن را نخواند و مأموم متوجه شود، وظیفۀ مأموم چیست؟
اگر امام جماعت سورۀ کافرون بخواند و یک آیه آن را نخواند و مأموم متوجه شود، وظیفۀ مأموم چیست؟ اگر خود امام هم متوجه شود، وظیفه اش چیست؟ اگر خود امام بعد از نماز بعد از تذکر مأموم متوجه شود، وظیفه اش چیست؟

باسمه تعالی

1. خواندن سورۀ کامل بعد از حمد واجب نیست؛ هرچند مطابق احتیاط است. بنابراین اشکالی در نماز امام یا مأمومین از این جهت نیست و می توانند نماز را ادامه دهند.

2. اگر امام در نماز متوجه شود و بخواهد احتیاط را رعایت کند، در صورتی که وارد رکن بعد مثل رکوع  نشده باشد، می تواند برگردد و آیه فراموش شده و بقیه سوره را بخواند و نماز را ادامه دهد.

3. اگر امام یا مأمومین بعد از نماز متوجه شوند و بخواهند احتیاط را رعایت کنند، می توانند نماز را اعاده کنند.

کد سایت fa8949
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز|نماز جماعت