در سال خمسی، سن تکلیف، سن یائسگی، عدۀ وفات و سایر عده ها و کفاره افطار عمدی که دو ماه روزه است، سال و ماه شمسی ملاک است یا قمری؟
در سال خمسی، سن تکلیف، سن یائسگی، عدۀ وفات و سایر عده ها و کفاره افطار عمدی که دو ماه روزه است، سال و ماه شمسی ملاک است یا قمری؟

باسمه تعالی

1. برای محاسبۀ سر سال خمسی خود می تواند از سال قمری یا شمسی استفاده کند؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که سال قمری در نظر بگیرد.

2. ملاک در سن تکلیف سال قمری است. بنابراین دختر نه سال تمام قمری و پسر پانزده سال تمام قمری بالغ می شود.

3. یائسگی سن مشخصی ندارد و آنچه به عنوان سن یائسگی ذکر می شود، از نظر معظم له سنی است که افراد حسب اختلاف نژادها معمولاً در آن زمان یائسه می شوند.

4. در عده فقط عدۀ وفات بر اساس ماه محاسبه می شود که ملاک ماه قمری است.

5. مقصود از ماه در کفارۀ افطار عمدی به طور مشخص 30 روز است. بنابراین تفاوتی به لحاظ قمری و شمسی در آن معنادار نیست.

کد سایت fa8948