آیا زمانی که استغفار می شود باید بگویی مربوط به کدام گناه است؟
آیا زمانی که در ماه رمضان استغفار می شود باید بگویی مربوط به کدام گناه است و زمانی که آن گناه کبیره را انجام دادی را در نظر بگیری یا همان استغفار تنها برای آن گناه کبیره کافی است؟

باسمه تعالی 

تعیین گناه لازم نیست و استغفار کلی کفایت می کند.

کد سایت fa8928
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا