در استحاضه قلیله وضو گرفتن برای نماز واجب، باید وضو بعد گفتن اذان باشد یا قبل گفتن اذان می شود وضو گرفت؟
در استحاضه قلیله وضو گرفتن برای نماز واجب، باید وضو بعد گفتن اذان باشد یا قبل گفتن اذان می شود وضو گرفت؟

باسمه تعالی

1. به طور کلی وضو گرفتن به قصد نماز واجب قبل از اذان اشکال ندارد.

2. وضو گرفتن برای سایر امور مشروط به وضو مانند دست زدن به خط قرآن زمان مشخص ندارد و با این وضو می تواند نماز را نیز بجا آورد.

3. در استحاضه قلیله بلافاصله بعد از وضو باید نمازش را بخواند و اگر بین وضو و نماز فاصله بیافتد، باید دوباره وضو بگیرد؛ البته اگر در فاصلۀ بین وضو و نماز هیچ خونی خارج نشود، لازم نیست دوباره وضو بگیرد.

4. اگر مستحاضه قلیله به فاصلۀ کمی قبل از اذان وضو بگیرد و بلافاصله بعد از اذان نمازش را بخواند و عرفاً بگویند بین وضو و نمازش فاصله نیافتاده است، نمازش صحیح است.

5. اگر مستحاضه قلیله قبل از اذان وضو بگیرد و در فاصلۀ وضو تا گفتن اذان و هنگام نمازش خونی مشاهده نکند، نمازش صحیح است.

کد سایت fa8915
طبقه بندی موضوعی اغسال|مسائل متفرقه نماز